Kto odpowiada za stan ochrony przeciwpożarowej w budynku?

Na podstawie „Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej”  odpowiedzialność za wypełnianie obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynku ponosi właściciel. Jednakże może on w całości lub części scedować te obowiązki na zarządcę bądź użytkownika na podstawie umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd bądź użytkowanie.

Dalej ustawa mówi, że jeżeli taka umowa nie została zawarta to odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków z zakresu ochrony ppoż.  spoczywa na faktycznie władającym budynkiem.