Jak często należy wykonywać przeglądy systemu sygnalizacji pożaru

Zgodnie z polskim prawem wszystkie urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane okresowym przeglądom i konserwacji. Co to oznacza w praktyce w przypadku systemu sygnalizacji pożaru ? Szukając ram w oparciu o które powinna się opierać konserwacja powinniśmy wziąć pod uwagę wytyczne projektanta systemu przeciwpożarowego, które powinny być integralną częścią projektu oraz jego producenta. W praktyce jedni […]

Czytaj więcej

Kto może wykonywać czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej?

Na podstawie „Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej” Osoby wykonujące czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, polegające na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, niezatrudnione w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, powinny posiadać wykształcenie wyższe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej albo mieć wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego lub tytuł zawodowego inżyniera […]

Czytaj więcej

Które budynki wymagają instalacji systemu sygnalizacji pożaru?

Stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, jest wymagane w: Budynkach handlowych lub wystawowych: jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5 000 m2, wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2 500 m2; Teatrach o liczbie […]

Czytaj więcej

Jakie obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej ciążą na właścicielu/zarządcy budynku?

Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany: Przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych; Wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice; Zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie; Zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub […]

Czytaj więcej

Kto odpowiada za stan ochrony przeciwpożarowej w budynku?

Na podstawie „Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej”  odpowiedzialność za wypełnianie obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynku ponosi właściciel. Jednakże może on w całości lub części scedować te obowiązki na zarządcę bądź użytkownika na podstawie umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd bądź użytkowanie. Dalej ustawa mówi, że jeżeli taka umowa nie została zawarta […]

Czytaj więcej

Co to są urządzenia przeciwpożarowe i które urządzenia podlegają obowiązkowym przeglądom?

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, urządzenia przeciwpożarowe są to: Urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie bądź samoczynnie) służące do zapobieganiu powstania, wykrywania, zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków, a w szczególności: stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające urządzenia […]

Czytaj więcej