Przeglądy PPOŻ

Przeglądy PPOŻ polegają na kontroli sprawności wszystkich elementów instalacji przeciwpożarowej, a ich terminowe przeprowadzanie co roku, systematyczna konserwacja i naprawa są niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i mieszkańcom budynków.

Co obejmują przeglądy PPOŻ?

Przeglądy ppoż, gaśnice i czujki jako metafora sprawnego sprzętu ppoż

Przeglądy PPOŻ obejmują okresowe przeglądy gaśnic, hydrantów, systemów oddymiania, systemów sygnalizacji pożaru, a także przegląd oświetlenia ewakuacyjnego, bram i drzwi przeciwpożarowych, systemów odcięć ogniowych, systemów detekcji tlenku węgla i gazów palnych.

Po każdym przeglądzie instalacji przeciwpożarowej należy spisać protokół, w którym osoba sprawdzająca ocenia stan sprawności poszczególnych jej elementów.

Regulacje prawne w zakresie przeglądów PPOŻ

Właściciele budynków zobowiązani są do przeprowadzania okresowych przeglądów systemów przeciwpożarowych przynajmniej raz w roku, lub częściej jeżeli tak zaleca producent. Podczas kontroli sprawdza się sprawność systemu, spisuje protokół i, jeśli zachodzi taka okoliczność, wskazuje się konieczność wykonania napraw. Pamiętajmy jednak, że tego rodzaju przeglądy wykonują jedynie uprawnione do tego osoby.

Jak mówi ustawa o ochronie przeciwpożarowej, czynności z zakresu ochrony ppoż to zadanie osób z wykształceniem co najmniej średnim, które ukończyły szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej, osób z tytułem zawodowego technika pożarnictwa, inżyniera pożarnictwa lub też osób, które legitymują się kwalifikacjami do wykonywania zawodu technika pożarnictwa nabytymi w jednym z krajów Unii Europejskiej.

Obowiązki właściciela budynku w zakresie przeglądów PPOŻ

Każdy właściciel budynku, niezależnie od jego przeznaczenia, zobowiązany jest nie tylko przestrzegać terminowych przeglądów przeciwpożarowych, ale także zastosować się do umieszczonych w protokole przeglądu wskazówek. Jeżeli okaże się, że którykolwiek z elementów instalacji przeciwpożarowej w budynku jest niesprawny, nie spełnia wymagań, minął okres jego ważności (gaśnice), należy niezwłocznie dokonać niezbędnych napraw, dostosować się do obowiązujących przepisów, zakupić i wymienić elementy instalacji.

Niezbędne jest także zapoznanie pracowników i mieszkańców z przepisami przeciwpożarowymi, a także wyznaczyć drogę ewakuacji i ustalić postępowanie w razie pożaru.

Przeglądy ppoż dla wspólnot mieszkaniowych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zarządcom wspólnot mieszkaniowych przygotowaliśmy specjalną ofertę kompleksowej obsługi budynków mieszkalnych wraz z garażami podziemnymi w zakresie przeglądów urządzeń przeciwpożarowych. W razie konieczności wykonujemy także naprawy.

Prowadzimy przeglądy ppoż na terenie Warszawy i okolic:

  • przeglądy gaśnic
  • przegląd hydrantów
  • przegląd systemów oddymiania
  • przegląd systemów sygnalizacji pożaru
  • przegląd oświetlenia ewakuacyjnego
  • przegląd bram i drzwi przeciwpożarowych
  • przegląd systemów odcięć ogniowych
  • przegląd systemów detekcji tlenku węgla i gazów palnych

Każdy przegląd ppoż zakończony jest spisaniem protokołu opisującego stan sprawności urządzeń i ewentualną wycenę ich naprawy, jeżeli występuje taka konieczność.

Dla naszych klientów z terenu Warszawy i okolic oferujemy bezpłatny dojazd serwisanta w przypadku awarii. Maksymalny czas dojazdu to 4 godz. od zgłoszenia.