Co to są urządzenia przeciwpożarowe i które urządzenia podlegają obowiązkowym przeglądom?

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, urządzenia przeciwpożarowe są to:

Urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie bądź samoczynnie) służące do zapobieganiu powstania, wykrywania, zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków, a w szczególności:

 • stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające
 • urządzenia inertyzujące
 • urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożaru
 • instalacje oświetlenia ewakuacyjnego
 • hydranty wewnętrzne, zewnętrzne i zawory hydrantowe
 • pompy w pompowniach przeciwpożarowych
 • przeciwpożarowe klapy odcinające
 • urządzenia oddymiające
 • kurtyny dymowe i drzwi, bramy przeciwpożarowe oraz inne zamknięcia przeciwpożarowe, jeżeli są wyposażone w systemy sterowania
 • przeciwpożarowe wyłączniki prądu
 • dźwigi dla ekip ratowniczych

Urządzenia przeciwpożarowe podlegają obowiązkowym przeglądom

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem przeglądy techniczne oraz czynności konserwacyjne gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze raz na 5 lat.

Masz pytanie dotyczące konserwacji urządzeń przeciwpożarowych? Napisz

urządzenia przeciwpożarowe, gaśnice, czujki dymu

Entries that explore why they’ve lost interest in a book are set alongside entries that explore memories and order-essay-online.net feelings.